Instelling voor hulp bij auditieve beperking

Bent u slechthorend of doof? Of heeft u een spraak-taalstoornis of andere beperking waardoor u moeilijk communiceert? Dan kunt u hulp en ondersteuning krijgen van gespecialiseerde instellingen.

Aanbod zorg

Voor hulp van een instelling voor auditief gehandicapten heeft u meestal een doorverwijzing nodig van uw (huis)arts. De instelling biedt bijvoorbeeld:

 • hulp bij het leren omgaan met de beperking
 • training communicatie
 • persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld training om zelfredzaam te zijn
 • wonen of logeren
 • onderwijs, werken of dagbesteding
 • vrijetijdsbesteding
 • speciaal maatschappelijk werk
 • informatie en advies. Bijvoorbeeld over hulpmiddelen
 • contact met anderen die hetzelfde meemaken (lotgenotencontact)

Vergoeding

U krijgt de hulp en zorg uit deze instellingen vaak vergoed.

 • De zorg kan vallen onder de Jeugdwet, de Wmo, de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • De instelling helpt u met het aanvragen van de zorg bij de juiste organisatie. 

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Heeft u een vraag?

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen