Privacyverklaring

U kunt terecht bij Vivera Sociaal Wijkteam voor vragen over zorg, welzijn, inkomen, opvoeden, opgroeien, wonen, dagbesteding, mantelzorg, relaties, gezondheid en veiligheid. Meerdere organisatie maken deel uit van dit team; Stichting De Sociale Basis, Stichting Jeugdteams, Diverz, Yulius en Internos. 

Vivera Sociaal Wijkteam vindt het belangrijk om uw privacy te waarborgen. Hierbij gaan we vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden we ons hierbij aan de huidige privacywetgeving. 

Persoonsgegevens 

We verzamelen slechts persoonsgegevens die rechtmatig aan ons ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit adresgegevens en informatie die nodig is voor de hulp- of dienstverlening.  

Vivera Sociaal Wijkteam verzamelt slechts bijzondere persoonsgegevens wanneer deze op grond van uw toestemming van de betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is. Gegevensverwerking kan ook op grond van een vitaal belang of gerechtvaardigd belang. 

Doeleinden 

Vivera Sociaal Wijkteam zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

Bewaartermijn: Vivera Sociaal Wijkteam zal uw persoonsgegevens en/of dossier niet langer bewaren dan de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar. In het kader van goed hulpverlenerschap kan uw dossier langer worden bewaard. 

U heeft als cliënt de volgende rechten:

  • Inzage: U heeft als cliënt in principe het recht om de gegevens die zijn vastgelegd over u of uw kind in te zien. Ook heeft u in principe recht op een afschrift van uw dossier. Privacygevoelige gegevens over derden, bijvoorbeeld over familieleden, vallen hier niet onder. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en van uw situatie zijn er uitzonderingen mogelijk. In dat geval kunnen wij u geen inzage en/of afschrift bieden.
  • Correctie: Als uw persoonsgegevens niet kloppen in het dossier, kunt u die in sommige situaties laten corrigeren. Op het moment dat u het niet eens bent met een advies of met een brief van Vivera Sociaal Wijkteam kunt u geen beroep doen op het recht van correctie van een dergelijk document. De visie van de hulp- of dienstverlener blijft in dat geval staan. Wel kunt u vragen om een eigen verklaring aan uw dossier toe te voegen. 
  • Gegevenswissing: Daarnaast kunt u ons vragen om bepaalde gegevens in het dossier te verwijderen. Er wordt op dat moment een afweging gemaakt of u hier in uw situatie recht op heeft. Is dat het geval, dan zullen we hieraan gehoor geven.
  • Bezwaar: In uw specifieke situatie kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens. Dit geldt niet als er een wettelijke verplichting geldt. U kunt bij uw hulp- of dienstverlener informeren naar de procedure. 

Op het moment dat u een verzoek indient op grond van een van deze dossierrechten, bewaren wij dit verzoek in het dossier en het besluit hierover. Mochten wij uw verzoek afwijzen, dan laten wij u schriftelijk weten wat hier de reden voor is en wat hierin onze afweging is geweest.

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten aan hulp- of dienstverlener die bij uw gezin betrokken is of aan diens manager. Ook staat het u altijd vrij om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming 

U kunt uw vraag en/of klachten ook stellen aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn: 

  • Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld in de persoon van mevrouw F. Pors, 06-8990317 helpdesk@jeugdteamszhz.nl
  • Sociale basis heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld in de personen van mevrouw C. Blaaupot en mevrouw C. Andringa, 088-1237000 (avg@meevivenz.nl).

Beveiliging 

Vivera Sociaal Wijkteam treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan. 

Wijziging privacyverklaring 

Vivera Sociaal Wijkteam kan deze privacyverklaring wijzigingen als er ontwikkelingen zijn zoals nieuwe wet- en regelgeving. U vindt de laatste versie altijd op deze pagina. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties